รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้องคณิต
1.นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์
20 20
2 Cap Cut Vedio (CCV)
สถานที่เรียน : ห้องคอมฯ 4
1.นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด
25 13
3 DIY BY NAILS
สถานที่เรียน : อาคาร 6 ห้อง 617
1.นางอนุสรา อินทเนตร
20 14
4 DIY Paper Flower
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 333
1.นางสาวเปรมสินี การินตา
21 21
5 E-sport
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้องชีววิทยา
1.นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงษา
- - 21 21
6 Enlish club
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 6
1.Mr.David
2.นางสาวภัทราวรรณ โทพรม
- - - 20 20
7 Esport2
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 424
1.นางนวพร เครือวัง
- - - 21 21
8 Math Movie
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้อง 715
1.นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ
- - - 25 25
9 movie time
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้อง 716
1.นางสาวอำพร ปันฟอง
- - - 20 20
10 Sci photo
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 112
1.นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว
- - - 20 20
11 SketchUp
สถานที่เรียน : ห้องวิทยุโรงเรียนเถินวิทยา
1.นางชนากานต์ กุลาวงศ์
20 10
12 TWS Student Council
สถานที่เรียน : ห้องกิจการสภานักเรียน
1.นายอุเทน เครือแปง
- - - 40 37
13 Veggie Farm 1
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร6
1.นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ
2.นางสาวสุภาพร เครือคำอ้าย
3.นายธนากร แก้วบุญเรือง
60 30
14 กีฬาวอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายทรงยศ เฟื้องแปง
- - - 22 21
15 เกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้องห้อง 722
1.นางพนมพร อุบลศรี
- - - 25 25
16 เกมคำคม
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้องพัสดุ
1.นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
20 20
17 คณิตหรรษา
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้องห้อง 724
1.นางศิริพร วอนมณี
- - - 25 25
18 คนคอม
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 423
1.นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
- - - 20 20
19 คลินิกภาษา
สถานที่เรียน : อาคาร3 ห้อง 324
1.นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์
20 20
20 คลินิกเสมารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว
2.นางสาวสินีนาฎ กอบกำ
42 42
21 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 122
1.นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล
20 8
22 เคมีรุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้องเคมี 116
1.นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
- - - 20 20
23 โค้ดสนุกคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 426 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1.นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
24 24
24 จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน : สวนหิน
1.นางสาวมนสิญา คำเสน
60 60
25 ชุมนุม กรีฑา
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้อง 712
1.ว่าที่ร้อยตรี พิชชากร สมเสมอ
20 20
26 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้องห้อง 714
1.นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์
30 30
27 ญี่ปุ่นพาเพลิน
สถานที่เรียน : อาคาร 6 ห้องห้องญี่ปุ่น
1.นางสาวดุริยา มานะจิตร์
21 21
28 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
30 29
29 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้องดาราศาสตร์
1.นางสาววชิรา สุภาสอน
25 25
30 แต่งหน้าพื้นฐาน
สถานที่เรียน : อาคาร 6 ห้อง622
1.นายภรัณยู อินจันทร์
20 20
31 ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
สถานที่เรียน : อาคาร3 ห้อง 337
1.นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
22 22
32 ทูบีนัมเบอร์วัน
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
1.นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
54 54
33 แทนแกรมหรรษา
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้อง725
1.นางศรัญญา มาละเงิน
- - - 20 20
34 นักขาย
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง438
1.นางสาวภรภัทร พลับพลา
- - - 20 20
35 นักแต่งเพลง
สถานที่เรียน : ห้องHCEC
1.นายชัยภูมิ สมกูล
20 11
36 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
30 30
37 เบเกอรี่
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางลาวัลย์ สมใจ
20 20
38 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นางสาวจิตตินันท์ พูลผล
30 30
39 ฟุตซอล​และฟุตบอล​
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล​และสนาม​ฟุตซอล​
1.นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์
57 57
40 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนเถินวิทยา
1.นางสาวมยุรี เทือกตา
2.นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า
40 39
41 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ห้องพยาบาล
1.นางทัศนีย์ นันติชัย
2.นางศิริกุล มั่งมี
3.นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
- - - 75 68
42 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายกร อินเรือง
45 42
43 รูบิค 6x6
สถานที่เรียน : ห้องโป่งข่าม
1.นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
25 25
44 ศิลปะการจับจีบผ้า
สถานที่เรียน : ห้องเรียนศิลปะ
1.นางสาวอัจฉราพร กันทา
20 18
45 สนุกคิดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 7 ห้อง 723
1.นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
- - - 20 20
46 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 114
1.นางปาริชาติ ดวงดี
- - - 20 20
47 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสวนพฤกษศาสตร์
1.นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
2.นายกุลภัทร์ กรินรักษ์
50 50
48 สัมผัสภาษาจีน
สถานที่เรียน : อาคาร 6 ห้องห้องเรียนภาษาจีน
1.นางสุดา แอ้มอุตม์
- - - 20 20
49 สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ
สถานที่เรียน : อาคาร2 ห้อง222
1.นางสาวดวงใจ บุญช่วย
20 20
50 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร4 ห้อง 436
1.นายวิจารณ์ คำฟู
- - - 20 20
51 หมากฮอสไทย
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม 2
1.นายพศิน อุตสา​สาร​
- - - 32 26
52 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 113
1.นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชุ่ม
- - - 26 26