รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Amazing art
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด
35 35
2 Astromatrix ดวงดาวและคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ
20 20
3 bord game
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางรุ้งทอง แสนคำ
21 21
4 candy physic
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์
1.นางสาวมนสิญา คำเสน
- - - 20 20
5 canva workshop
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 423
1.นางนวพร เครือวัง
- - - - 20 4
6 Car Care(ล้างรถ)
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายพศิน อุตสา​สาร​
25 25
7 Coding
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน
20 20
8 DIY
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์
20 20
9 E-spot (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงษา
- - - 20 20
10 English Club
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 6
1.Miss. Madeline Marie Grasso
2.Mr. Francis Pedroche Verzosa
3.Mr.David
4.นางสาวสุภาพร เครือคำอ้าย
80 33
11 Leraning English with Netflix
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวญาดา หมื่นตาบุตร
20 20
12 SketchUp
สถานที่เรียน : ห้องคอม 424 อาคาร 4
1.นางชนากานต์ กุลาวงศ์
20 6
13 study with dek 67
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล
2.นางสาวอำพร ปันฟอง
40 34
14 The Wheel of Fortune (กงล้อแห่งโชคชะตา)
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1.นางสาวเปรมสินี การินตา
20 19
15 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
50 32
16 TWS. Head Pui
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวจิตตินันท์ พูลผล
15 15
17 Veggie Farm 2
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 6
1.นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ
2.นายธนากร แก้วบุญเรือง
40 10
18 การละเล่นไทย
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
20 20
19 เกมอิสระ
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางพนมพร อุบลศรี
25 25
20 คณิตหรรษา
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางศิริพร วอนมณี
23 23
21 คลินิกเสมารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องพักครูแนะแนว
1.นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว
2.นางสาวสินีนาฎ กอบกำ
44 29
22 คำคม
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
20 20
23 เคมีซิงอะซอง
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางพรรณิภา ฉันทะวงค์
- - - 21 21
24 งานฝีมือจากกระดาษ
สถานที่เรียน : ห้อง114 อาคารวิทยาศาสตร์
1.นางปาริชาติ ดวงดี
- - - 25 25
25 จิตสะอาด
สถานที่เรียน : อาคารภาษาต่างประเทศ( ตึก6 ห้อง611)
1.นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย
20 13
26 ชุมนุมมวยไทยและมวยสากล
สถานที่เรียน : โรงมวย
1.ว่าที่ร้อยตรี พิชชากร สมเสมอ
25 20
27 ซะป๊ะบอร์ดเกม
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางจิราพักตร์ มานักฆ้อง
20 20
28 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 726
1.นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์
21 21
29 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
21 21
30 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาววชิรา สุภาสอน
20 20
31 ดูหนังฟังเพลง
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางลาวัลย์ สมใจ
23 23
32 ตีกอล์ฟ
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายทรงยศ เฟื้องแปง
20 20
33 ไตรสิกขา
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายอุเทน เครือแปง
20 20
34 ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
สถานที่เรียน : ห้อง 337
1.นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
20 20
35 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
24 24
36 นิติรุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางวรากร น่วมถนอม
- - 20 18
37 บาสเก็ตบอล1
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
20 20
38 บาสเก็ตบอล2
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวดลยา มะโนบาง
21 21
39 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นางสาวจิตตินันท์ พูลผล
23 23
40 ฟุตซอล1
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส
20 20
41 ฟุตซอล2
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายวัลลภ สมวรรณ์
22 22
42 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์
42 42
43 ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวดุริยา มานะจิตร์
21 21
44 ภาษาไทยวัยรุ่น
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์
20 20
45 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า
- - - 24 24
46 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.)
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางทัศนีย์ นันติชัย
2.นางศิริกุล มั่งมี
3.นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
- - - 68 68
47 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายกร อินเรือง
37 37
48 ร้องเพลงประสานเสียง
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายชัยภูมิ สมกูล
20 13
49 รักษ์ศิลป์
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวอัจฉราพร กันทา
20 20
50 รู้ทันข่าว
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายสมชาย ใจนันต๊ะ
21 21
51 รูบิค
สถานที่เรียน : ห้องโป่งข่าม อาคาร 4
1.นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
20 20
52 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นายปิยะพงษ์ ทิหงษ์สา
21 21
53 วิทย์พาเพลิน
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว
20 20
54 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
2.นายกุลภัทร์ กรินรักษ์
42 42
55 สัมผัสภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาจีน
1.นางสุดา แอ้มอุตม์
20 13
56 สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวดวงใจ บุญช่วย
2.นางสาวภทรกรณ์ บุญยงค์
40 40
57 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 742 (อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 2)
1.นายวิจารณ์ คำฟู
- - - 20 13
58 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชุ่ม
20 20
59 อัธยาศัยตามธรรมชาติ
สถานที่เรียน : ตกลงกับครูที่ปรึกษา
1.นางศรัญญา มาละเงิน
20 20