คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

 

นักเรียน 1 คน สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ชุมนุมและ

สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ 1 ครั้งในระบบเท่านั้น! 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบ ให้ติดต่อ ครูคชาภรณ์ ที่ห้องพักครูวิทยาศาสตร์อาคาร 1 

นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงชุมนุมได้ 1 ครั้งเองภายในระบบเท่านั้น (หากชุมนุมนั้นๆยังมีสมาชิกไม่ครบ)

ไม่อนุญาตให้มีการขอเพิ่ม หรือเปลี่ยนชุมนุมนอกระบบ